Am y Cyfeillion

Grŵp gwirfoddol yw Cyfeillion Parc Cefn Onn sy’n anelu at gynorthwyo yn y gwaith o ofalu am yr adnodd naturiol hyfryd a hanesyddol hwn yng Nghaerdydd sy’n dwyn yr enw Parc Gwledig Parc Cefn Onn. Ni wireddir uchelgeisiau Grŵp y Cyfeillion ond trwy’r pŵer a galluoedd aelodaeth gref sy’n adlewyrchu’r ymroddiad a chefnogaeth pobl yr ardal. Ar hyn o bryd, yr ydyn ni ynglŵm wrth:

  • Ceisio am grantiau er ymgymryd ac amrywiaeth o brosiectau
  • Gwaith caib a rhaw yn y Parc ar ein rhaglen Diwrnodau Gwaith
  • Cynorthwyo Adran Parciau Cyngor Caerdydd i ddatblygu Cynllun Rheoli’r Parc
  • Hybu’r grŵp ar ein stondin mewn gywliau ac ati
  • Dosbarthu taflenni o gwmpas ardal Gogledd Caerdydd
  • Casglu ynghŷd cofnod o’r planhigion a choed prin yn y Parc
  • Cofnodi’r anifeiliaid a welir yn y Parc
  • Datblygu hysbysfyrddau gwybodaeth
  • Cyfieithu ein llenyddiaeth i’r Gymraeg
  • Dod i fyny gyda syniadau i wella’r Parc

Rheolir y grŵp o ddydd i ddydd gan bwyllgor wedi’i ethol gan yr aelodau.

Sut medrwch chi helpu?

Y mae’r peth cyntaf a phwysicaf ydi i ddod yn aelod o’r grŵp. Dyw hyn ddim yn unig yn helpu ar ran arian (fel arfer cyfatebir ffïoedd penodedig ac amser gwirfoddol gydag arian grant cyfatebol), ond y mae hi hefyd yn dangos lefel y gefnogaeth i’r Grŵp yn y gymuned leol. Cyn hir, rydyn ni’n gobeithio cael darparu ffurflen aelodaeth arlein ond ar hyn o bryd a wnewch gysylltu â ni gan ddefnyddio un o’r ffyrdd a geir ar ein tudalen gysylltu.

Cewch helpu hefyd drwy gymryd rhan yn ein gweithgareddau. Edrychwch ar ein tudalen gweithgareddau am fanylion.

Pe hoffech gynorthwyo yn un o’r ffyrdd eraill a restrir uchod, neu hyd yn oed mewn ffordd newydd nad ydyn ni ddim wedi meddwl amdani eto, ewch i’n tudalen gysylltu i gysylltu â ni a rhoi inni wybod beth hoffech chi ei wneud.